საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის ფედერაცია იყენებს თავის საქმიანობაში შემდეგ მეთოდებს:

საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის ფედერაცია იყენებს თავის საქმიანობაში შემდეგ მეთოდებს:
– პარაპლანერიზმის შესახებ სამეცნიერო, სასწავლო და სპორტული ლიტერატურის გამოცემა ;
– ფედერაციის მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის განვითარება;
– ფედერაციის წევრთა მომზადება პარაპლანერულ და დელტაპლანურ ფრენებში;
– ფედერაციის წევრობის არმქონე პილოტების პარაპლანერული და დელტაპლანური მომზადება ;
– სწავლების მეთოდის და ფრენების შესრულების სრულყოფა და შემუშავება, რაც მიმართულია უსაფრთხოების დონის და შედეგობრიობის ამაღლებაზე.
– პარაპლანერული და დელტაპლანური სპორტის სასწავლო-სავარჯიშო შეკრებების და შეჯიბრებების ორგანიზაცია,მათი ჩატარება და მონაწილეობა;
– ფედერაციის ფარგლებშო შეიმუშავებს და ამტკიცებს პარაპლანერული და დელტაპლანური შეჯიბრებების წესებს (დებულებებს) და აკონტროლებს მათ დაცვას;
– გამოფენების ჩატარება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, სანახაობრივ-სპორტული და სხვა ღინისძიებების (მათ შორის) უცხოელ პარტნიორებთან მონაწილეობით , რომელთაც აქვთ პარაპლანისმთან და დელტაპლანიზმთან ურთიერთობა.
– სასარგებლო პირობების შექმნა ფედერაციის წევრ- პარაპლანერისტებისა და დელტაპლანირისტების ფიზიკური და შემოქმედებითი შესაძლებლობების გახსნისათვის , და მათი ოსტატობის დონის ასამაღლებლად;
– ჯანსაღი ცხოვრების წესის , პარაპლანერული და დელტაპლანური დასაქმების გზით აქტიური დასვენების პროპაგანდა;
– კანონმდებლობით დადგენილი წესით შექმნის და მონაწილეობას მიიღებს პარაპლანერული კლუბების , სექციების, სკოლის ორგანიზაციაში, პარაპლანერისტი პილოტების სწავლისათვის.
– გამოფენების, სარეკლამო აქციების, სპორტული დღესასწაულების და სხვა სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზაციაში მონაწილეობა.
– ფედერაციის წევრთა მივლინებების და სტაჟირებების ორგანიზაცია ფედერაციის წევრთათვის მონათესავე უცხოურ საზოგადო ორგანიზაციებში;
– კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღრავს და გააფორმებს საფრენ მოედნებს, ორგანიზებას გაუწევს შეკრებებს და შეჯიბრებებს პარაპლანერიზმში;
– სახელმწიფო ოგრანოებთან, ორგანიზაციებთან, საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან, ასევე სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან პარაპლანერიზმის განვითარების საკითხებზე ურთიეთქმედება;
– მასობრივი ინფირმაციის საკუთარი საშუალებების დაფუძნება და საგამომცემლო საქმიაობის განხორციელება კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
– სხვა საქმიანობის განხორციელება, რაც არაა აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის სამეწარმეო საქმიანობა, რაც მიმარღულია საწესდებო მიზნების და ფედერაციის ამოცანების მისაღწევად და რაც შეესაბამება ამ მიზნებს.