საზოგადოების საქმიანობის მიზნები და ამოცანები:

. საზოგადოების საქმიანობის მიზნები და ამოცანები:
– პარაპლანებსა და დელტაპლანებზე ფრენების უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
– პარაპლანებისა და დელტაპლანების კლუბების, სექციების და სკოლების შექმნაში მონაწილეობა;
– პარაპლანერული და დელტაპლანური შეკრებებისა და შეჯიბრებების ორგანიზაცია;
– საქართველოს ტერიტორიაზე პარაპლანერული და დელტაპლანური განვითარების პროპაგანდა და მხარდაჭერა;
ფიზიკური კულტურისა და სპორტის განვითარება;
– პარაპლანერულ და დელტაპლანურ სფეროში საერთაშორისო დახმარების განვითარების მხარდაჭერა
– უფლებათა და კანონიერ ინტერესთა დაცვა, ასევე მისი წევრების კანონიერი ინტერსების წარმოდგება პარაპლანერულ და დელტაპლანურ სფეროში სახელმწიფო ოგანოებსა და სხვა ორგანიციებთან;
– კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეხმარება და მონაწილეობს სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კანონთა, ნორმატიულ მოთხოვნათა და წესთა შემუშავებაში პარაპლანერული და დელტაპლანურ საკითხებზე;
– მიზნობრივი პროგრამების შემუშაებასა და რეალიზაციაში დახმარება და მონაწილეობა პარაპლანერული და დელტაპლანური განვითარებისათვის როგორ სპორტის სახეობაზე;
– სახელმწიფო ხელისუფლების დაინტერესებული ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველოიბის ორგანოების მხრიდან მხარდაჭერა პრობლემების გადასაჭრელად, რაც დაკავშირებულია პარაპლანერულ და დელტაპლანურ განვითარებასა და პოპულარიზაციასთან.